SĄVOKOS

Interneto svetainėje https://www.premia.lt/ esančios internetinės parduotuvės savininkė yra AB „Premia KPC“ (įmonės kodas 304045355, juridinis adresas Taikos pr. 96, LT-51178 Kaunas, Lietuva), kuri vykdydama savo ūkinę veiklą Pirkėjui siūlo ir parduoda prekes pagal šias internetinės parduotuvės taisykles.
Pirkėjas – bet kuris asmuo, kuris perka internetinėje parduotuvėje ar naudojasi kitomis internetinės parduotuvės paslaugomis, yra a) veiksnus fizinis asmuo, sulaukęs įstatymų nustatyto amžiaus, įgalinančio sudaryti atitinkamus sandorius, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; b) juridinis asmuo, veikiantis per įgaliotus atstovus, c) fizinio ar juridinio asmens tinkamai įgalioti atstovai.
Pirkimo-pardavimo sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta prekių pirkimo-pardavimo sutartis, kurią sudaro prekių užsakymo paraiška, kurią Pirkėjas pateikia Pardavėjui per internetinę parduotuvę, Pirkimo-pardavimo taisyklės su vėlesniais pakeitimais ir papildymais, Privatumo politika.
Pirkimo pardavimo taisyklės – šios nuotolinės prekių pirkimo-pardavimo sutarties taisyklės, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei sumokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu-pardavimu internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos (toliau – Taisyklės).
Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintas dokumentas – neatskiriama Taisyklių dalis, kurioje yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis internetine svetaine.
Šalys – Pardavėjas ir Pirkėjas kartu.

BENDROSIOS SĄLYGOS

Sudarydami Pirkimo-pardavimo sutartį Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti prekes Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už jas nustatytą pinigų sumą ir priimti prekes bei šiose Pirkimo-pardavimo taisyklėse numatytomis sąlygomis atlyginti pristatymo išlaidas, jei tokios atsiranda.
Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra besąlygiškai atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Pirkimo-pardavimo taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
Pardavėjas turi teisę pakeisti, papildyti ar taisyti Taisykles. Naujausia Taisyklių redakcija publikuojama interneto svetainėje. Nauja Taisyklių redakcija įsigalioja ją paskelbus interneto svetainėje. Pirkėjas patvirtina, kad susipažino su naujos redakcijos Taisyklėmis kiekvieną kartą pirkdamas prekes interneto svetainėje.
Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Pirkimo pardavimo taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo pardavimo sutartimi ir yra privalomos abiem Šalims.
Pirkėjui nesuteikiama teisė pateikti prekių užsakymą Interneto svetainėje, jeigu Pirkėjas nėra susipažinęs su Pirkimo-pardavimo taisyklėmis bei Privatumo politika ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Pirkimo-pardavimo taisyklėmis ir Privatumo politika arba tam tikra jų dalimi, jis negali užsakyti prekių Interneto svetainėje. Priešingu atveju, jeigu Pirkėjas pateikė prekių užsakymą, laikoma, kad Pirkėjas susipažino ir sutiko su Pirkimo-pardavimo taisyklėmis ir Privatumo politika.
Pirkėjo pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefonas, pristatymo adresas) perkant prekes ir paslaugas internetu saugomi ir tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei Privatumo politika.

PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei užsisakyti paslaugas interneto svetainėje (toliau: Internetinė parduotuvė) šių Taisyklių nustatyta tvarka.
Pirkėjas turi teisę atsisakyti Pirkimo-pardavimo sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka.
Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.
Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
Pirkėjas, pateikęs užsakymą Internetinėje parduotuvėje, privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
Pirkėjas visiškai atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Internetine parduotuve.
Pirkėjas yra atsakingas už Interneto parduotuvėje, įskaitant, bet neapsiribojant, užsakymo paraiškoje, pateiktų duomenų tikslumą, teisingumą, išsamumą, duomenų savalaikį tikslinimą, jiems pasikeitus. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims, jeigu Pirkėjas pateikia netikslius, neteisingus, neišsamius duomenis, nedelsiant nepatikslina pasikeitusių asmens duomenų.
Pirkėjas, naudodamasis Internetine parduotuve, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Internetinės parduotuvės svetainėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

Pardavėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti Internetinės parduotuvės veiklą ar dalį jos, taip pat keisti Internetinėje parduotuvėje esančių elementų išdėstymą.
Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti Internetinės parduotuvės veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.
Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų, teikiamų Internetinėje parduotuvėje, teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, keisti prekių asortimentą ar apmokestinti paslaugas.
Jei Pirkėjas bando pakenkti Internetinės parduotuvės darbo stabilumui, saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Internetine parduotuve.
Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t. y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis pateikiamas Internetinėje parduotuvėje.
Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti Pirkėjui prekes šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir iš anksto su pirkėjais sutartais pristatymo terminais bei pristatymo kaina, jei tokia atsiranda, priklausomai nuo Pirkėjo nurodyto pristatymo adreso.
Pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
Pardavėjas, negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Tokiu atveju Pardavėjas taip pat turi teisę pristatyti mažesnį prekių kiekį, arba nepristatyti prekės, prieš tai informavęs Pirkėją. Pakeitus prekę analogiška ar panašia preke, taip pat pristačius mažesnį prekių kiekį ar prekės nepristačius, dėl to susidariusį kainų skirtumą – Pirkėjo sumokėtus pinigus už prekes, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui per 10 (dešimt) kalendorinių dienų, jeigu Pirkėjas buvo atlikęs išankstinį apmokėjimą už prekes, o Pardavėjas prekės nepristatė, arba pristatė nepilną užsakytą kiekį. Pinigai Pirkėjui grąžinami į tą pačią sąskaitą, iš kurios buvo atsiskaityta už prekes.
Pardavėjas įsipareigoja aiškiai ir suprantamai Internetinėje parduotuvėje suteikti Pirkėjui informaciją, įtvirtintą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.2287 straipsnyje.
Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
Iki užsakymo pateikimo informuoti Pirkėją apie užsakymo įvykdymui reikšmingų Internetinės parduotuvės funkcijų sustabdymą ar nutraukimą, pakeitimus. Informacijos pateikimas Internetinėje parduotuvėje laikomas tinkamu informavimu.
Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjui Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.
Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.
Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.

NAUDOJIMASIS INTERNETINE PARDUOTUVE

Pirkėjas gali naudotis Internetine parduotuve (peržiūrėti ir rinktis prekes, dėti jas į krepšelį) neužsiregistravęs Internetinės parduotuvės sistemoje.
Tam, kad Pardavėjas galėtų tinkamai ir laiku suteikti Pirkėjui siūlomas paslaugas, Pirkėjas, norėdamas pirkti Internetinėje parduotuvėje, turi pateikti užsakymą (suformuoti pirkinių krepšelį), užpildyti kontaktinę informaciją bei pristatymo adresą ir atlikti apmokėjimą Internetinės parduotuvės sistemoje.
Pirkėjas yra atsakingas, kad prieš išsiunčiant užsakymą Pirkėjo pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.
Naudodamasis Internetine parduotuve Pirkėjas kartu suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šiose Taisyklėse numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia lankydamasis Internetinėje parduotuvėje ir naudodamasis jos paslaugomis.

PREKIŲ UŽSAKYMAS IR SUTARTIES SUDARYMAS

Pirkimo pardavimo sutartis yra laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(-as) prekę(-es) ir suformavęs prekių krepšelį, už jį atsiskaito mokėjimo kortele.
Pardavėjas siunčia Pirkėjui užsakymo patvirtinimą ir informaciją apie įvykdytą mokėjimą Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu. Pirkėjas yra informuojamas apie preliminarią prekių pristatymo datą bei pristatymo mokestį, jei toks yra, elektroninio pašto adresu ir/arba nurodytu telefonu.
Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo-pardavimo sutartis yra saugoma Internetinės parduotuvės duomenų bazėje teisės aktų nustatyta tvarka.

PREKIŲ APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis Internetinėje parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu. Prekių kainos nurodomos eurais.
Po surinkto prekių krepšelio Pirkėjas už prekes atsiskaito mokėjimo kortele – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama MasterCard, VISA ar VISA Electron debetine ar kreditine kortele. Mokant už prekes Pirkėjo kreditine ar debetine kortele pirmą kartą, Pirkėjas turi suvesti savo kortelės duomenis.
Atsakomybė už duomenų saugumą naudojantis elektronine bankininkyste tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.
Prekių ir jų pristatymo kainos sąskaitai sumokėti yra paskaičiuotos įskaitant PVM mokestį.
Pirkėjo užsakymas laikomas sėkmingu ir pradedamas vykdyti nedelsiant nuo mokėjimo gavimo ir užsakymo patvirtinimo.
PVM sąskaitą – faktūrą Pardavėjas išrašo ir Pirkėjui pateikia kartu su pristatomomis prekėmis.
Nuolaidos Interneto parduotuvėje nėra sumuojamos ir atsiskaitymo už prekes metu pritaikoma viena Pirkėjo pasirinkta nuolaida, jeigu tokia yra.

PREKIŲ KOMPLEKTAVIMAS IR PRISTATYMAS

Internetinės parduotuvės prekyba vykdoma ir prekės pristatomos visoje Lietuvos teritorijoje, išskyrus Kuršių Neriją, pirmadieniais – penktadieniais 7:00 – 17:00. Šeštadieniais, sekmadieniais bei švenčių dienomis užsakymai nepristatomi.

Pardavėjas užsakytas prekes pristato Pirkėjui nemokamai didžiuosiuose Lietuvos miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje ir daugelyje kitų Lietuvos miestų bei miestelių, jeigu jie patenka į Pardavėjo aptarnaujamų regionų maršrutus. Pardavėjas pasilieka teisę kiekvieną atvejį, pagal Kliento atsiųstą adresą, nagrinėti atskirai, apie tai informuojant Pirkėją telefonu ir/arba elektroninio pašto adresu.
Prekių pristatymo mokestis taikomas tada, kai Pirkėjo nurodytas adresas nepatenka į Pardavėjo aptarnaujamą maršrutą. Tokiu atveju, pristatymui skaičiuojamas 1,90 Eur/km mokestis. Apie prekių pristatymo mokestį, Pardavėjas įsipareigoja informuoti Pirkėją apdorojęs užsakymą. Apie galimą pristatymo kainą, Pardavėjas informuoja Pirkėją telefonu ir/arba elektroninio pašto adresu. Pirkėjas gali patvirtinti ir gauti išankstinę sąskaitą-faktūrą už prekių krepšelyje esančias prekes bei pristatymo mokestį, o taip pat Pirkėjas gali nesutikti ir anuliuoti savo užsakymą informuodamas apie tai Pardavėją telefonu ir/arba elektroniniu pašto adresu.
Pardavėjas turi teisę vienašališkai savo nuožiūra nustatyti minimalią pirkinių krepšelio sumą, t. y. minimalią sumą, už kurią Pirkėjas turėtų išsirinkti ir užsisakyti prekių Internetinėje parduotuvėje, norėdamas jas įsigyti. Minimali pirkinių krepšelio suma nurodoma Internetinėje parduotuvėje. Į minimalią pirkinių krepšelio sumą nėra įskaitomas prekių pristatymo mokestis.
Pardavėjas dės visas pastangas, kad Pirkėjo užsakymas būtų visa apimtimi įvykdytas, tačiau negali suteikti ir neteikia dėl to jokių garantijų. Jei užsakymo komplektavimo vietoje nėra užsakytos prekės likučio ar pakankamo jos kiekio, pardavėjas pasilieka teisę nepristatyti prekės, pristatyti mažesnį prekės kiekį, prieš tai informavęs Pirkėją.
Pirkėjo užsakytos prekės pristatomos Internetinės parduotuvės sistemoje Pirkėjo nurodytu pristatymo adresu. Už teisingus pristatymo adreso duomenis atsako Pirkėjas.
Pardavėjas prekių pristatymo datą ir laiką kiekvienu atveju derina su Pirkėju atskirai. Patvirtinęs pristatymo laiką ir datą klientas privalo tuo metu užtikrinti savo buvimą užsakyme nurodytu adresu arba ten palikti įgaliotą asmenį priimti užsakytas prekes ir pasirašyti dokumentą apie jų gavimą.
Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjas Internetinės parduotuvės sistemoje nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, pakartotinai prekės nėra siunčiamos, o iš anksto už prekes sumokėti pinigai grąžinami išskaičiavus prekių pristatymo Pirkėjui kaštus bei kitas išlaidas.
Prekės privežamos kuo arčiau Pirkėjo namo, kiek įmanoma Pardavėjo transportui (ne į visus daugiabučių kiemus sunkusis transportas gali įvažiuoti). Prekes Pirkėjas pasiima nuo sutartos vietos, išskyrus ypatingus atvejus, kurie gali būti aptariami iš anksto.
Prekių nepristačius dėl Pirkėjo kaltės, Pardavėjo išskaičiuojami logistikos mokesčiai gali nesutapti su pristatymo mokesčiu, taikytu Pirkėjui užsakant prekes, ir gali būti didesni.
Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų ir nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir susitarti dėl kito nei šiose Taisyklėse nustatyto prekių pristatymo laiko.
Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
Pirkėjas prekių kokybę, kiekį ir asortimentą privalo patikrinti nedelsiant prekių pristatymo metu.
Pirkėjas apie netinkamos kokybės, kiekio ar asortimento prekes privalo informuoti Pardavėją nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 12 val. nuo prekių pristatymo Pirkėjui el. laišku adresu: lt.uzsakymai@foodunion.com, pateikdamas Pardavėjui nekokybiškos prekės nuotrauką ir/ar pretenziją dėl prekių kiekio ir/ar asortimento.

PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA IR TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS

Visų Internetinėje parduotuvėje parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Pardavėjas yra atsakingas už tinkamą kiekvienos prekės informacijos pateikimą (perdavimą) Pirkėjui, nebent įstatymai numatytų kitaip.
Pardavėjas neatsako už tai, kad Internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.
Jei Pirkėjas dėl prekių kokybės kreipiasi į Pardavėją, šis kiekvienu konkrečiu atveju nagrinėja situaciją ir susisiekęs su Pirkėju ne vėliau kaip per 7 dienas pateikia sao vertinimą ir tariasi su Pirkėju dėl tolimesnių veiksmų, jeigu tokie yra galimi.
Tais atvejais, kai vadovaujantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

SUTARTIES ATSISAKYMAS. PREKIŲ KEITIMAS IR GRĄŽINIMAS

Pirkėjas turi teisę atsisakyti Internetinėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo pardavimo sutarties:prekių kiekis, asortimentas ir matomi kokybės trūkumai tikrinami Prekių priėmimo – perdavimo metu, ir grąžinti prekes jas pristačiusiam vairuotojui. Vėliau pretenzijos pagal šiuos kriterijus negali būti pareikštos.
Taisyklių 10.1 punkte numatyta teise gali pasinaudoti tik Pirkėjas, kuris pagal Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas pripažintinas vartotoju, t. y. fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis.
Pirkėjas, atsisakęs priimti tinkamos kokybės prekes, atlygina Pardavėjui prekių pristatymo ir kitas logistikos išlaidas.
Netinkamos kokybės prekės ar kokybiškos prekės, kurių Pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
Pirkėjas įsigijęs nekokybišką prekę ar prekę, kurios galiojimo terminas yra pasibaigęs, turi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.363 straipsnyje numatytas teises.
Prekės keičiamos ar grąžinamos Pardavėjo nurodytu prekių grąžinimo/keitimo laiku ir adresu. Visos su prekių keitimu ir/ar grąžinimu susijusios išlaidos tenka Pirkėjui.
Grąžinant ar keičiant Internetinėje parduotuvėje įsigytas prekes, Pardavėjas turi teisę reikalauti užpildyti Pardavėjo pateiktą prekių grąžinimo ar keitimo formą.
Už Pirkėjo priimtas, bet vėliau atsisakytas prekes sumokėtus pinigus Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui per 10 (dešimt) kalendorinių dienų, jeigu Pirkėjas buvo atlikęs išankstinį apmokėjimą už prekes. Pinigai Pirkėjui grąžinami į tą pačią sąskaitą, iš kurios buvo atsiskaityta už prekes.

ATSAKOMYBĖ

Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui siunčia ir kitaip susisiekia su Pirkėju, Pirkėjo užsakymo paraiškoje pateiktu elektroninio pašto adresu ir/arba telefonu.
Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia ir kitaip kontaktuoja el. paštu: lt.uzsakymai@foodunion.com , ir/arba telefonu: +370 686 02395.
Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

DUOMENŲ TVARKYMAS IR APSAUGA

Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami tam, kad būtų galima nustatyti pirkėjo tapatybę, pateikti ir pristatyti užsakymus, parengti apskaitos dokumentus, įskaitant sąskaitas-faktūras, grąžinti permokėtas pinigų sumas ir grąžinti pinigus už grąžintus produktus, administruoti finansines ir kitas prievoles, kylančias iš šių paslaugų teikimo taisyklių ir šios nuotolinės sutarties bei naudotis https://www.premia.lt/siūlomomis paslaugomis.

Išsamesnė informacija apie asmens duomenų tvarkymą pateikiama Privatumo politikoje, kurią rasite paspaudę čia.