part of food union group food union
ledai

Privatumo politika

PRANEŠIMAS APIE JŪSŲ ASMENS DUOMENIS
1. Bendroji informacija

Mes, AB „Premia KPC“ („Bendrovė“, „mes“, „mūsų“), tvarko tam tikrą informaciją apie asmenis, kuri surenka interneto svetainėje www.premia.lt (toliau - „tinklalapis“). Tokia informacija - tai Jūsų vardas, pavardė, amžius, IP adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, pastabos ir žinutės (toliau - „Asmens duomenys“). Mes nenaudosime Jūsų Asmens duomenų ir nesidalinsime jais su kitais, išskyrus tai, kaip išdėstyta žemiau. Jūs mums Asmens duomenis pateikiate savanoriškai. Tačiau, jei nepateikiate tam tikros informacijos, mes negalime įgyvendinti kai kurių šiame pranešime nurodytų tikslų. Jūs bet kada turite teisę atšaukti sutikimą dėl Jūsų Asmens duomenų tvarkymo. Tai neturi įtakos iki sutikimo atšaukimo vykdomo duomenų tvarkymo teisėtumui. Bendrovė atsako už veiksmus, kuriuos ji atlieka su Jūsų Asmens duomenimis.

2. Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Jūsų Asmens duomenis galime naudoti tokiems tikslams: • komunikacijai su jumis, pavyzdžiui, atsakyti į Jūsų užklausas ar pateikti papildomą informaciją, kurios Jūs prašote ar davėte sutikimą gauti; • mūsų rinkos, klientų, produktų analizei; • mūsų paslaugų analizei; • konkursams bei akcijoms organizuoti.

3. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Jūsų Asmens duomenys tvarkomi pagal: • Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 6(1) straipsnio (a) punkto nuostatas (Jūsų sutikimas); ir • BDAR 6(1) straipsnio (f) punkto nuostatas (teisėti mūsų interesai). Mūsų teisėti interesai - tai mūsų produktų ir paslaugų kūrimas bei jų pardavimų skatinimas.

4. Asmens duomenų tvarkytojai

Duomenų tvarkytoju mes paskyrėm SIA „Food Union Management“, Bauskas 180, Ryga, Latvija, kuri atliks tam tikras operacijas su Jūsų duomenimis mūsų vardu ir tik pagal griežtas instrukcijas. Tokie veiksmai gali būti duomenų organizavimas, keitimas ar adaptavimas, duomenų išgavimas ir naudojimas, duomenų atskleidimas pagal poreikį ir duomenų apjungimas, blokavimas, ištrynimas ir kiti panašūs veiksmai. Tačiau mes pilnai kontroliuojame Jūsų pateiktus duomenis.

5. Asmens duomenų gavėjai

Jūsų asmens duomenys bus perduodami trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, kurie mums teikia komunikacijos, IT, rinkodaros, elektroninio pašto pristatymo paslaugas, teisines konsultacijas ir kitas panašias paslaugas. Šioms trečiosioms šalims bus suteikti ar joms leista gauti tik tokius Asmens duomenis, kurie reikalingi teikiant mums paslaugas.

6. Asmens duomenų išsaugojimas

Jūsų asmens duomenys bus saugomi tol, kol jų reikia aukščiau išvardintiems tikslams įgyvendinti. Jei inicijuojami teisminiai procesai, Asmens duomenys gali būti saugomi tol, kol baigsis toks procesas, įskaitant bet kokius potencialiai įmanomus apeliacinius laikotarpius, o tuomet Asmens duomenys bus naikinami. Jei pagal teisės aktus būtina saugoti Asmens duomenis, mes laikysimės atitinkamų taisyklių.

7. Reikalavimai, klausimai ir skundai

Norėdami pareikalauti gauti, taisyti, ištrinti savo Asmens duomenis, apriboti jų tvarkymą arba išsiaiškinti kitus klausimus apie Jūsų Asmens duomenų tvarkymą, Jūs galite raštu pateikti prašymą Bendrovei AB „Premia KPC“ elektroniniu paštu: kpc@premia.lt.

PRANEŠĖJŲ APSAUGA

Aktualūs teisės aktai:

Informacijos apie pažeidimus AB „Premia KPC“ teikimo tvarkos aprašas nustato informacijos apie įstaigoje galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo „Premia KPC“ veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką.

„Premia KPC“ veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu informaciją turi teisę pateikti asmuo, kurį su „Premia KPC“ sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

Asmuo informaciją gali pateikti vienu iš šių būdų:

  1. tiesiogiai atvykęs į AB „Premia KPC“ administracijos skyrių,
  2. elektroniniu paštu: wioleta.tumialis@foodunion.com.

„Premia KPC“ paskirtas asmuo administruoti vidinį pranešimų kanalą ir atsakingas už Pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimų vykdymą – administratorė Wioleta Tumialis (tel. +370 686 02355).

Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant pranešimo apie pažeidimą formą (pažeidimo forma).

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai: 1) to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą; 2) asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu Pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Atgal